Контакти:    e-mail: sumy.theology@ukr.net; .; tel: (0542) 77-04-54;    

EN RUS UKR

Logo alt

Сумська духовна семінарія

імені Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана)

His Beatitude Metropolitan Volodymyr (Sabodan)

SUMY THEOLOGICAL SEMINARY

 


Положення про бакалаврську роботу

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Бакалаврська робота — це випускна кваліфікаційна робота, яку студенти Сумської духовної семінарії виконують на останньому (четвертому) році навчання. Написання та захист бакалаврської роботи є заключним етапом навчання студента в семінарії.

1.2.Бакалаврська робота повинна бути результатом самостійних досліджень студента. При її виконанні автор має розкрити заявлену тему і оволодіння науково-богословською методологією.

 

2. ПОРЯДОК ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМИ

2.1. На розгляд Педагогічної ради теми подаються викладачами. За погодженням з викладачем студент може запропонувати власну тему бакалаврської роботи.

2.2. Прохання на закріплення теми бакалаврської роботи можуть подавати студенти, починаючи з третього курсу семінарії.

2.3. Не пізніше 30 листопада останнього року навчання в семінарії всі студенти зобов’язані подати прохання на закріплення теми бакалаврської роботи.

2.4. Прохання студента про закріплення за ним обраної теми бакалаврської роботи подається секретарю Педагогічної ради. Прохання має бути завізовано підписом наукового керівника.

2.5. Прохання про закріплення тем бакалаврських робіт затверджуються на засіданні Педагогічної ради.

 

3. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

3.1. Бакалаврська робота має бути витримана в науково-богословському стилі.

3.2. Рекомендується наступна структура бакалаврської роботи:

- Титульний лист (див. Додаток 1);

- Зміст (див. Додаток 2);

- Текст роботи, що складається з Вступу, Основної частини і Висновків;

- Список використаних джерел та літератури;

- Додатки (за наявності).

3.3. У вступі подається обґрунтування актуальності обраної теми, ступінь її вивченості; робиться аналіз літератури по темі, формулюються мета, завдання і методи дослідження, подається короткий огляд та обґрунтування обраної структури роботи.

3.4. Основна частина роботи складається з розділів. Кожен розділ складається з підрозділів. Зазвичай бакалаврська робота містить 2-3 розділи, при цьому кожен розділ має 2-3 підрозділи (див. Додаток 2). Недопустимі однакові формулювання назви бакалаврської роботи в цілому і окремих розділів та підрозділів. Кожен розділ має закінчуватися проміжними висновками.

3.5. В заключній частині (висновках) робляться короткі узагальнення дослідження, показується їх значення для вирішення поставлених у вступі завдань, формулюються невирішені або такі, що вимагають подальшого вивчення питання в рамках досліджуваної теми.

3.6. Необхідним елементом роботи є список використаних джерел і літератури, який оформляється відповідно до вимог, що діють в Сумскій духовній семінарії.

3.7. Бакалаврська робота може містити ілюстрації, таблиці, карти, схеми тощо. Рекомендується виносити такі матеріали у додатки.

3.8. Обсяг бакалаврської роботи (без урахування додатків) становить 40-60 сторінок друкованого тексту (від 70 тис. друкованих знаків з урахуванням пробілів). Текст роботи має бути роздрукований на папері формату А4 з використанням шрифту Times New Roman (14 кегель) з полуторним міжрядковим інтервалом   (32 рядки/стор.). Текст друкується, залишаючи береги не менш як: правий – 10 мм, лівий, верхній і нижній – 20 мм.

3.9. Готова до захисту робота подається секретарю Педагогічної ради в двох переплетених екземплярах та в цифровому форматі. На титульній сторінці повинен бути підпис наукового керівника, який свідчить про допуск роботи до захисту. На останній сторінці друкованого тексту роботи має міститися підпис автора.

 

4. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

4.1. Допущена до захисту бакалаврська робота передається науковому керівнику на відгук. Захист бакалаврських робіт проводиться на засіданні кваліфікаційної комісії, склад якої визначається ректором Сумської духовної семінарії. Ректор також призначає голову та секретаря комісії з числа її членів. Присутність автора роботи і його наукового керівника під час захисту є обов’язковою.

4.2. Захист бакалаврської роботи може проводитися лише за присутності не менш як 2/3 членів кваліфікаційної комісії.

4.3. Процедура захисту бакалаврської роботи включає:

- викладення студентом основних положень роботи (не більше 5 хвилин);

- питання до автора роботи і відповіді на них;

- відгук наукового керівника;

- виступ присутніх на захисті (дискусія);

- оцінка бакалаврської роботи за результатами захисту, відкритим голосуванням, простою більшістю присутніх на засіданні членів комісії.

4.3. Результати роботи кваліфікаційної комісії вносяться до протоколу, який скріпляється підписами усіх її членів.

4.4. Протокол роботи комісії затверджується Педагогічною радою Сумської духовної семінарії.

4.5. У разі незгоди когось з членів кваліфікаційної комісії з результатами захисту бакалаврської роботи, він має право подати на ім’я ректора Сумської духовної семінарії свою окрему думку у письмовому вигляді. Такі окремі думки долучаються до протоколу комісії та розглядаються Педагогічною радою.

 

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

5.1. Оцінку «відмінно» заслуговує бакалаврська робота, текст якої свідчить про здатність автора проводити самостійне науково-богословське дослідження. Композиція роботи має бути чітко структурована і логічна. В висновках містяться чіткі та обґрунтовані узагальнення, які сприяють вирішенню поставленої проблеми, визначають перспективу для її подальшого дослідження. Робота не має стилістичних вад, науковий апарат і оформлення відповідають стандартам, що діють в Сумській духовній семінарії. При відмінній оцінці бакалаврської роботи слід враховувати стислість і логічність промови студента, в якій відображені основні положення роботи, а також чіткі і аргументовані відповіді на питання, поставлені членами кафедри.

5.2. Бакалаврська робота оцінюється на «добре», якщо аналіз поставленої проблеми неповний, богословська оцінка питання правильна, але недостатня, висновки не завжди аргументовані, в структурі роботи, змісті і стилістиці викладу є окремі вади, що не мають принципового характеру.

5.3. Бакалаврська робота оцінюється на «задовільно», якщо її основна частина має описовий, а не аналітичний характер, богословська оцінка питання непереконлива, висновки неконкретні і недостатньо аргументовані, в стилістиці і оформленні роботи є істотні вади, студент не зміг дати переконливі відповіді на поставлені під час дискусії запитання.

5.4. Оцінку «незадовільно» заслуговує бакалаврська робота, зміст якої не відповідає заявленій темі або тема викладена без урахування основних важливих для її розкриття матеріалів. Висновки в роботі відсутні, або ж недостовірні чи необґрунтовані. Студент слабо володіє матеріалами власної роботи. При виявленні плагіату робота також оцінюється як незадовільна.

 

ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок оформлення титульної сторінки бакалаврської роботи

Українська Православна Церква

Сумська духовна семінарія

імені Блаженнішого Митрополита Володимира (Сабодана)

 

 

 

 

 

 На правах рукопису

 

НАЗВА БАКАЛАВРСЬКОЇ РОБОТИ

 

 

 

 

Бакалаврська робота

вихованця 4-го класу

денного відділення

Сумської духовної семінарії

_______________________________

(сан, ім’я та прізвище (для священнослужителів)

прізвище, ім’я та по батькові (для мирян))

                                                              

 Науковий керівник

_______________________________

_______________________________

(сан, прізвище, ім’я та по батькові,

науковий ступінь, вчене звання)

 

 

 

 

 

 

 

 

Суми

20__ рік

 

Додаток 2

Зразок побудови плану бакалаврської роботи

 ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................3

Розділ 1. НАЗВА_________________________........................................10

1.1.      Назва_______________________....................................................10

1.2.      Назва_______________________....................................................19

Розділ 2. НАЗВА_________________________........................................22

2.1.      Назва_______________________....................................................22

2.2.      Назва_______________________....................................................35

Розділ 3. НАЗВА_________________________.......................................42

3.1.      Назва_______________________...................................................42

3.2.      Назва_______________________...................................................49

ВИСНОВКИ................................................................................................55

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ.............57

ДОДАТКИ (за наявності).........................................................................60